Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení


a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej vodáckých
publikací, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek
https://www.komunikacesestromy.cz a na nich umístěném online obchodu WooCommerce.


b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:
Jiří Lahoda, Štefánikovo náměstí 781/4, 46001 Liberec 1, Telefon: 607 045 847, IČ: 68446624
V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách
těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v
případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní
úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a
zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZOS).


II. Objednávka


a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se
objednávky, a to na adrese https://www.komunikacesestromy.cz a stránkách
obchodu WooCommerce. Kupující objednává předmět koupě vyplněním
elektronického formuláře objednávky prostřednictvím obchodu
WooCommerce. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním
zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná
a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj.
prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující
se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje,
že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na této webové stránce, a že s nimi
souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy,
která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.


III. Kupní cena, daňový doklad


a) Aktuální ceny a cena poštovného jsou uvedeny přímo u publikací v obchodu.


b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví
prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o
zakoupení zboží.


IV. Způsob a forma platby


a) Způsob platby: Všechny druhy plateb umožněné aktuálně prostředím obchodu
WooCommerce.


b) Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není
možná

V. Odpovědnost


a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez
předchozího upozornění.


VI. Ochrana údajů


a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný
charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena
proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které
zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k
realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení
daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s
kupujícím.


b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s
přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.


c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese:

https://komunikacesestromy.cz/gdpr-2/